Access Keys:
Skip to content (Access Key - 0)


ΣΜΑ - ΚΔΑΥ Δήμων Αττικής
Επίσκεψη του Εργαστηρίου Αριστοποίησης Παραγωγικών Συστημάτων σε ΚΔΑΥ της Αττικής
Το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας συμμετέχει στην προσπάθεια των Δήμων ΝΑ Αττικής (Αλίμου/Γλυφάδας/Ελληνικού-Αργυρούπολης) για τη δημιουργία Σύγχρονου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και Κέντρου Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ) με άμεσο στόχο τη μείωση της ποσότητας των παραγόμενων οικιακών απορριμμάτων που καταλήγει προς τελική απόθεση και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ανακυκλώσιμου κλάσματος που οδηγείται στο ΚΔΑΥ, ενσωματώνοντας τις πλέον σύγχρονες απόψεις για τη φιλική προς τον πολίτη και το περιβάλλον διάθεση στερεών απορριμμάτων.

Η εν λόγω συνεργασία με τους Δήμους της Νότιας Αττικής αξιοποιεί τη συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε περιβαλλοντικά θέματα των εργαστηρίων του ΤΕΙ Πειραιά (Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος και Αριστοποίησης Παραγωγικών Συστημάτων). Η ενασχόληση των εργαστηρίων με τα θέματα της διαχείρισης αποβλήτων αντανακλάται τόσο σε μελετητικές - ερευνητικές όσο και σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σε προπτυχιακό (Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων) και σε μεταπτυχιακό επίπεδο (μαθήματα εξειδίκευσης που προσφέρονται από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών MSc in Energy: Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Environmental Impact Assessment, Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Renewable Energy Technology - Οικονομικά των ΑΠΕ - Economics for Renewable Energy) αλλά και καινοτομικά αντικείμενα (Τεχνολογικές Εξελίξεις & Επιχειρηματική Στρατηγική - Technology Futures & Business Strategy) τα οποία αφορούν στις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, προβλέψεις ενεργειακών καταναλώσεων αλλά και κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις και επιπτώσεις σύγχρονων έργων εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος.Πιο συγκεκριμένα ο απώτερος σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι η ενίσχυση της διάστασης της συστηματικής συμμετοχής των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας σε θέματα περιβαλλοντικά και η διαμόρφωση αντίστοιχης συνείδησης και κοινωνικής αποδοχής έργων και δράσεων προστασίας περιβάλλοντος(a,b).

Με τη λειτουργία του προτεινόμενου ολοκληρωμένου συστήματος(c) διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΔΣΑ) σε δια-δημοτικό επίπεδο, θα ενθαρρυνθεί η αξιοποίηση των απορριμμάτων με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικές (ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση κλπ) υποστηρίζοντας τη σχετική επιχειρηματικότητα και παρέχοντας το βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα στους συνεργαζόμενους φορείς (ιδιώτες ή/και δημοτικές αρχές).Μακροπρόθεσμα επίσης, λαμβάνοντας υπόψη και μελλοντικά σενάρια πρόβλεψης παραγωγής αστικών στερεών απορριμμάτων, η προτεινόμενη πράξη θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής (μείωση αισθητικής όχλησης αλλά και αερίων του θερμοκηπίου από τη φθίνουσα εναπόθεση κλάσματος απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ).

Ταυτόχρονα θα ενδυναμώσει και την τοπική κοινωνική συνοχή μέσω του δικτύου ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών που θα αναπτυχθεί (δίκτυο αξιοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών(d) συσκευών, κλαδέματα προς οικιακή ή/και δημοτική κομποστοποίηση, αδρανή υλικά (οικοδομικά(e) κ.ά.) προς περαιτέρω ενεργειακή αξιοποίηση(f)), προσφέροντας παράλληλα και οικονομικό όφελος.Σημειωτέον είναι ακόμα ότι, στα πλαίσια της υποβληθείσας μελέτης των πράσινων νησιωτικών κοινοτήτων με Μηδενικό Ισοζύγιο Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα έχει συνταχθεί πρόταση - οδηγός εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων με προβλέψεις για οικονομικά οφέλη, για δράσεις ενημέρωσης-διάχυσης της πληροφορίας αλλά και επιπρόσθετα για αντιστάθμιση του παραγόμενου διοξειδίου του άνθρακα και των λοιπών αερίων του θερμοκηπίου(g).

Σχετική Βιβλιογραφία:

(a)Kaldellis J.K., Kapsali M., Kaldelli El., Katsanou Ev., 2013, "Comparing Recent Views of Public Attitude on Wind Energy, Photovoltaic and Small Hydro Applications", Renewable Energy, Vol.52, pp.197-208.

(b)Zafirakis D., Papapostolou, C., Tsoutsos Th., Kondili E., Kaldellis J.K., 2009, "Environmental Non-Governmental Organizations And Public Awareness Concerning The Environment In Greece", Fresenius Environmental Bulletin, Vol.18(7b), pp.1324-1335.

(c)Konstantinidis P., Giarikis Ath., Kaldellis J.K., 2003, "Evaluation of Domestic-Waste Collection System of Nikaia Municipality. Improvement Proposals", 8th International Conference on Environmental Science and Technology, Conference Proceedings, pp. 432-440, University of Aegean, Global-NEST, Lemnos, Greece.

(d)Konstantinidis P., Skordilis A., Kaldellis J.K., 2001, "Recycling of Electric and Electronic Waste in Greece: Possibilities and Prospects", 7th International Conference on Environmental Science and Technology, Conference Proceedings, Vol. A, pp.460-469, University of Aegean, Global-NEST, Syros, Greece.

(e)Konstantinidis P., Spiropoulos V., Vamvakis A., Kaldellis J.K., 2000, "Energy Savings and Cost Reduction by Recycling the Demolition-Construction Debris", International Conference, Protection and Restoration of the Environment V, pp.869-878, Thassos Island, Greece.

(f)Kondili E., Bartzis I., Kapsali M., Kaldellis J.K., 2012, "Multicriteria Analysis of Municipal Solid Wastes Energy Recovery Technologies in Greece", Global NEST Journal, Vol.14(2), pp.225-234.

(g)Kaldellis J.K., Zafirakis D., Mantelis N., 2011, "Critical Evaluation of the National Allocation Plans under the European Union Emission Trading Scheme. Case Study Greece", Fresenius Environmental Bulletin, Vol.20(7), pp. 1629-1641.

Adaptavist Theme Builder Powered by Atlassian Confluence