Access Keys:
Skip to content (Access Key - 0)


Ενεργειακή Αυτονομία Ελληνικών Νησιών

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

"Νήσος Τήλος"

Σε συνέχεια των διαδοχικών Ερευνητικών Έργων Αρχιμήδης Ι (Μεγιστοποίηση Ενεργειακής Αυτονομίας Ελληνικών Νησιών με Χρήση Υβριδικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής Βασισμένων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Κατάλληλων Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας) και Αρχιμήδης ΙΙ (Αριστοποίηση των Συστημάτων Νερού σε Νησιωτικές Περιοχές με Περιορισμένους Υδάτινους Πόρους), το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας του Περιβάλλοντος έχει αναπτύξει ολοκληρωμένη Πρόταση για την Πλήρη Ενεργειακή Αυτονομία απομονωμένων ελληνικών νησιών χωρίς τη χρήση συμβατικών καυσίμων, όπως για παράδειγμα η Πρόταση της Νήσου Τήλου, ως η πρώτη Νησιωτική Κοινότητα με Μηδενικό Ισοζύγιο Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.

Περιγραφή του Προτεινόμενου Σχεδίου

Στα πλαίσια επίτευξης μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για ένα απομονωμένο νησί^(a)^ (όπως για παράδειγμα το νησί της Τήλου), έχει προταθεί η εφαρμογή -μεταξύ άλλων- των ακόλουθων δράσεων.

  • Αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροδότησης^(b)^ της ΔΕΗ με νέο, έξυπνης τεχνολογίας, υπόγειο ηλεκτρικό δίκτυο μέσης και χαμηλής τάσης.
  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού^(c,d)^ (ή σταθμών) μεγάλης κλίμακας, αξιοποιώντας το υψηλής ποιότητας τοπικό ηλιακό δυναμικό (~1760kWh/m2.έτος στο οριζόντιο επίπεδο).
  • Εγκατάσταση σταθμού αντλησιοταμίευσης^(e)^ για την αποθήκευση περίσσειας ενέργειας από τους Φ/Β σταθμούς, με σκοπό την κάλυψη αντίστοιχων ελλειμμάτων ενέργειας κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατά τις περιόδους που η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τους Φ/Β σταθμούς είναι ανεπαρκής για την κάλυψη της ζήτησης.
  • Εγκατάσταση συγκροτήματος συσσωρευτών, επικουρικού/εφεδρικού χαρακτήρα, για την υποστήριξη της κεντρικής μονάδας αποθήκευσης (αντλησιοταμίευση) και την εξομάλυνση λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου^(f)^.
  • Εγκατάσταση πιλοτικής παλιρροϊκής/κυματικής μονάδας^(g)^, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στο στενό μεταξύ του ΒΔ άκρου του νησιού και της βραχονησίδας του Γαϊδάρου.
  • Εφαρμογή επιλεγμένων επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα και το δημοτικό φωτισμό.
  • Αντικατάσταση συγκεκριμένου αριθμού οχημάτων του δημοτικού στόλου με νέα, ηλεκτροκίνητα, που θα τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια μέσω ειδικού σταθμού φόρτισης.
  • Μείωση των εκπομπών CO2-eq από το ΧΥΤΑ^(h)^ μέσω της συλλογής και καύσης του βιοαερίου με ταυτόχρονη κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών του σταθμού μέσω εισαγωγής νέας μονάδας ΜΕΚ, αξιοποιώντας κατά τον τρόπο αυτό το διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας μεταξύ CO2 και CH4 σε ότι αφορά στην επίδραση στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
  • Εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης τεχνολογίας αντίστροφης ώσμωσης στην περιοχή των Λιβαδιών, για την κάλυψη των αναγκών σε ζήτηση νερού^(i), αξιοποιώντας μέσω του ηλεκτρικού δικτύου περίσσεια ενέργειας(j)^ από το ευρύτερο σύστημα Φ/Β-Αντλησιοταμίευση-Συσσωρευτές, αντισταθμίζοντας παράλληλα τις παραμένουσες εκπομπές CO2 από τον τομέα των μεταφορών (κυρίως λόγω του στόλου των ιδιωτικών οχημάτων) καθώς και από τη μονάδα του ΧΥΤΑ.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας από τον περιορισμό (ή και διακοπή) λειτουργίας σε μεγάλο βαθμό του συστήματος αντλιοστασίων-γεωτρήσεων στην περιοχή των Λιβαδιών λόγω της λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης^(k)^

Δημοσιεύσεις

Determination of Energy Storage Requirements in Relation to Local RES Potential Characteristics for the Maximum Contribution of RES Power Generation in Aegean Island Grids - Dimitrios Zafirakis and John K. Kaldellis

Prediction of Electricity Load Demand in a Mediterranean Island Environment Based on the Physiologically Equivalent Temperature and Artificial Neural Networks Modeling - Konstantinos P. Moustris, Dimitrios Zafirakis, Apostolos I. Kokkosis, Athanasios G. Paliatsos and John K. Kaldellis

Design of an Integrated Wind-based Energy Storage and Desalination Solution for the Island of Amorgos - Dimitrios Zafirakis, Cleopatra Ntourou, Christiana Papapostolou, Georgios Nomikos, Emilia Kondili, and John K. Kaldellis

DEVELOPMENT OF REALISTIC DEMAND SIDE MANAGEMENT STRATEGIES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR THE PRODUCTION OF INFORMATIVE WIND SPEED PREDICTION SIGNALS - Zafirakis D.*, Moustris. K.

Σχετικές Δημοσιεύσεις

 (a)Kaldellis J.K., Gkikaki Ant., Kaldelli El., Kapsali M., 2012, "Investigating the Energy Autonomy of Very Small Non-Interconnected Islands. A Case Study: Agathonisi, Greece", Energy for Sustainable Development, Vol.16(4), pp.476-485.

(b)Kaldellis J.K., Zafirakis D., 2007, "Present Situation and Future Prospects of Electricity Generation in Aegean Archipelago Islands", Energy Policy Journal, Vol.35(9), pp.4623-4639.

(c)Kaldellis J.K., Zafirakis, D., Stavropoulou V., Kaldelli El., 2012, "Optimum Wind- and Photovoltaic-Based Stand-Alone Systems on the Basis of Life Cycle Energy Analysis", Energy Policy, Vol.50, pp.345-357.

(d)Kaldellis J.K., Zafirakis D., Kavadias K., Kondili E, 2009, "An Optimum Sizing Methodology for Combined Photovoltaic-Energy Storage Electricity Generation Configurations" ASME Journal of Solar Energy Engineering, Vol.131(2), pp. 021010 (1-12).

(e)Kapsali M., Kaldellis J.K., 2010, "Combining hydro and variable wind power generation by means of pumped-storage under economically viable terms", Applied Energy, Vol.87(11), pp.3475-3485.

(f)Kaldellis J.K., Zafirakis D., Kaldelli El., Kondili E., 2009, "Combined Photovoltaic and Energy Storage Systems. An Integrated Electrification Solution for Small Islands", International Journal of Environmental Technology & Management, Vol.10(2), pp.123-149.

(g)Kaldellis J.K., Kapsali M., Giannaraki Chr., Pavlou A., 2013, "Opportunities for Wave Energy Exploitation in the East Mediterranean Region", 4th International Conference on Renewable Energy Sources & Energy Efficiency, June 2013, Cyprus.

(h)Kondili E., Bartzis I., Kapsali M., Kaldellis J.K., 2012, "Multicriteria Analysis of Municipal Solid Wastes Energy Recovery Technologies in Greece", Global NEST Journal, Vol.14(2), pp.225-234.

(i)Kondili E., Kaldellis J.K., Paidousi M., 2013, "A Multicriteria Analysis for the Optimal Desalination-RES System. Special focus: the Small Greek Islands", Journal of Desalination and Water Treatment,  Vol.51(4-6), pp. 1205-1218.

(j)Kaldellis J.K., Kondili E., 2007, "The Water Shortage Problem in Aegean Archipelago Islands. Cost-Effective Desalination Prospects", Desalination, Vol.216(1-3), pp.123-128.

(k)Kondili E., Kaldellis J.K., Papapostolou C., 2010, "A novel systemic approach to water resources optimisation in areas with limited water resources", Desalination, Vol.250(1), pp.297-301.

Adaptavist Theme Builder Powered by Atlassian Confluence