Access Keys:
Skip to content (Access Key - 0)


Σεμινάριο με Θέμα - ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Πρόσκληση

Τα Υβριδικά Ενεργειακά Συστήματα, τα οποία συνδυάζουν περισσότερες ενεργειακές πηγές (π.χ. αιολική και ηλιακή ενέργεια ή αιολική και υδροηλεκτρική ενέργειας, κ.α.) σε συνδυασμό με τα κατάλληλα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας καθώς και με σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης ζήτησης αποτελούν την άριστη λύση για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών αυτόνομων ενεργειακών δικτύων (συμπεριλαμβάνονται απομονωμένοι καταναλωτές, αυτόνομα νησιωτικά δίκτυα, αλλά και το σύνολο του εθνικού δικτύου). Η ερευνητική-επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ) του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ με επικεφαλής τον καθηγητή Δρ Ι.Κ. Καλδέλλη δραστηριοποιείται επιστημονικά και ερευνητικά στο συγκεκριμένο χώρο από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, με σειρά διεθνών δημοσιεύσεων, επιστημονικών βιβλίων και ερευνητικών προγραμμάτων.

Συνεπώς, στα πλαίσια της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου "TILOS" (HORIZON 2020) και της ολοκλήρωσης του χρηματοδοτούμενου από τη ΓΓΕΤ και την ΕΕ ερευνητικού έργου "PHAROS - ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ", η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ διοργανώνει σε συνεργασία με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Πειραιά και Νήσων εξειδικευμένο τεχνολογικό σεμινάριο με τίτλο "Υβριδικά Ενεργειακά Συστήματα". Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει ως στόχο να παράσχει στους συμμετέχοντες τις κατάλληλες γνώσεις πάνω σε σύγχρονα υβριδικά ενεργειακά συστήματα και στις εφαρμογές αυτών σε αυτόνομα δίκτυα μικρής και μεσαίας κλίμακας, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης/συμβολής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ως αυτόνομες μονάδες παραγωγής. Παράλληλα γίνεται γνωριμία με τις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εφαρμογές του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ στην υλοποίηση ερευνητικών έργων συνδυασμένης εφαρμογής ΑΠΕ και τεχνολογιών αποθήκευσης, όπως το Ευρωπαϊκό Έργο "TILOS" και η λειτουργία πρότυπου εργαστηριακού Υβριδικού Σταθμού.

Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που προσφέρει το σεμινάριο περιλαμβάνει διαλέξεις από ακαδημαϊκούς και ερευνητές με ισχυρό υπόβαθρο στον τομέα των υβριδικών ενεργειακών συστημάτων, καθώς και εργαστηριακές εφαρμογές.

Μεταξύ άλλων, μέσω των προγραμματισμένων θεματικών ενοτήτων οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πειραματικές εφαρμογές σχετικά με τον αυτόνομο Υβριδικό σταθμό (PV - Wind Turbine - Batteries), τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων από τον υφιστάμενο Υβριδικό σταθμό, το Υβριδικό σύστημα υδρογόνου "NEXA Ηybrid System" (Electrolysis - H2 Storage - Fuel Cell) καθώς και την μονάδα αφαλάτωσης που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ. Παράλληλα θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να συμμετέχουν στη μελέτη εφαρμογών σχετικά με τη διαστασιολόγηση-κοστολόγηση ενός υβριδικού συστήματος καθώς και να ενημερωθούν για θέματα νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, με την πρόσφατη θεσμοθέτηση του νέου νομοθετικού πλαισίου για Υβριδικά Ενεργειακά Συστήματα οι πρώτες εμπορικές εφαρμογές ήδη βρίσκονται στο στάδιο σχεδιασμού!


Λέξεις κλειδιά: Υβριδικά συστήματα, Αποθήκευση Ενέργειας, Διαχείριση Ζήτησης, Μικροδίκτυα, ΑΠΕ, TILOS Project, Υβριδικός Σταθμός, PHAROS ProjectΠατήστε εδώ για την αίτηση συμμετοχήςΑιτήσεις έως: 03/04/2017 και ώρα 14:00


Επικοινωνία

κα. Βαρδάκη Ράνια

e-mail: rania@mech.teipir.gr

τηλ. 210-5381020
Ώρες επικοινωνίας: 9:30 – 16:00


Τόπος Διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις Εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ στην αίθουσα Γ015 του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.


Ημέρες διεξαγωγής / ώρα έναρξης μαθημάτων:

1η Εβδομάδα: Δευτέρα 03/04,Τρίτη 04/04, Τετάρτη 05/04, Πέμπτη 06/04
2η Εβδομάδα: Δευτέρα 10/04, Τρίτη 11/04
Έναρξη διδασκαλίας: 17:15

Κόστος

300 €/συμμετέχοντα
Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα απόκτησης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Σεμιναρίου εκ μέρους του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος επικυρωμένο από το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά & Νήσων.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα, εφόσον το επιθυμούν, για να συμμετάσχουν στο Θερινό Σχολείο που διοργανώνει το Εργαστήριο ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ και το ΚΤΕ Πειραιά & Νήσων στη νήσο Τήλο από 25 έως 30 Ιουνίου 2017 και θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν/συμμετάσχουν στην πρώτη φάση υλοποίησης του Πρότυπου Υβριδικού Σταθμού του νησιού στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "TILOS" (HORIZON 2020)!

Σύνολο ωρών

6 μέρες από 5 διδακτικές ώρες, σύνολο 30 ώρες

Μαθησιακοί στόχοι

Μέσω του σεμιναρίου θα επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι:
• Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης αντίληψης σχετικά με τα υβριδικά ενεργειακά συστήματα.
• Γνώση των βασικών τεχνολογιών υβριδικών συστημάτων.
• Εξοικείωση με τις αναδυόμενες εφαρμογές αποθήκευσης, ιδιαίτερα αυτές που είναι συνδυασμένες με υβριδικά συστήματα καθώς και με τις τεχνικές διαχείρισης ζήτησης.
• Ανάλυση ευκαιριών/νομοθεσίας για μαζική διείσδυση υβριδικών ενεργειακών συστημάτων σε αυτόνομα ηλεκτρικά δίκτυα.
• Ανάλυση τεχνικοοικονομικών παραμέτρων σχετικά με το σχεδιασμό-διαστασιολόγηση υβριδικών συστημάτων.
• Διερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων υβριδικών ενεργειακών συστημάτων.
• Εξοικείωση με τον υφιστάμενο υβριδικό σταθμό και παρουσίαση των μονάδων ηλεκτρόλυσης - αποθήκευσης Η2 - "NEXA Hybrid System", και αφαλάτωσης.
• Ενημέρωση για τους πλέον σημαντικούς Υβριδικούς σταθμούς συμπεριλαμβανομένου και του νέου Υβριδικού σταθμού της Τήλου.

Συμμετέχοντες

Το παρόν σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παράσχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις τεχνολογίες Υβριδικών Ενεργειακών Συστημάτων, την κατάσταση της αγοράς, τη νομοθεσία, τις υποδομές, την έρευνα και τις καινοτόμες εφαρμογές. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της Ενέργειας και ιδιαίτερα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), μηχανικοί, καθηγητές, ερευνητές, φοιτητές και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος σχετικά με την αποθήκευση ενέργειας είναι ευπρόσδεκτοι να δηλώσουν συμμετοχή.

Προαπαιτούμενα

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν βασικό υπόβαθρο σχετικό με ενεργειακά και ηλεκτρολογικά συστήματα καθώς και βασικές γνώσεις φυσικών επιστημών.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1. Εισαγωγή στα Υβριδικά Ενεργειακά Συστήματα (Δευτέρα 03 Απριλίου 2017)

1.1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Όρια Διείσδυσης σε Νησιά
1.2 Ορισμός Υβριδικών Ενεργειακών Συστημάτων - Αυτόνομα Δίκτυα
1.3 Παρουσίαση Υβριδικών Τεχνολογιών-Μικροδίκτυα
1.4 Σύντομη Παρουσίαση Υβριδικού Σταθμού Εργαστηρίου

2. Αποθήκευση Ενέργειας – Διαστασιολόγηση Υβριδικών Ενεργειακών Συστημάτων (Τρίτη 04 Απριλίου 2017)
2.1 Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας
2.2 Διαστασιολόγηση Βασικών Μερών Υβριδικών Συστημάτων (Wind-Batteries, PV-Batteries, Wind-PV-Batteries, Wind-PV-pumped hydro, Wind-PV-hydrogen) + diesel + Μονάδα Αφαλάτωσης
2.3 Παρουσίαση/Εφαρμογή του Υβριδικού Συστήματος Υδρογόνου ‘NEXA Hybrid System’

3. Οικονομική Ανάλυση – Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Υβριδικής Εγκατάστασης (Τετάρτη 05 Απριλίου 2017)

3.1 Εισαγωγή στην Οικονομοτεχνική Ανάλυση
3.2 Υπολογισμός Κόστους Εγκατάστασης
3.3 Υπολογισμός Κόστους Λειτουργίας – Συντήρησης – Αποσυναρμολόγησης – Τελική Κοστολόγηση. Κόστος παραγωγής της Ενέργειας
3.4 Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Υβριδικού Σταθμού

4. Παραδείγματα Βέλτιστης Διαστασιολόγησης Υβριδικών Ενεργειακών Σταθμών (Πέμπτη 06 Απριλίου 2017)
4.1 Καθορισμός Παραμέτρων/Μεταβλητών-Κριτήρια Αριστοποίησης
4.2 Βασικός Υπολογιστικός Αλγόριθμος
4.3 Υπολογιστικά Παραδείγματα για σύγχρονους Υβριδικούς Σταθμούς
4.4 Υβριδικοί σταθμοί και Πράσινα Νησιά

5. Θέματα Νομοθεσίας – Ερευνητικά Έργα Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ (Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου 2017)
5.1 Εθνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για Ενεργειακά Θέματα - Ενεργειακή & Περιβαλλοντική Πολιτική
5.2 Διαδικασία Αδειοδότησης Υβριδικού Σταθμού Παραγωγής/Αποθήκευσης Ενέργειας – Εμπλεκόμενοι Φορείς
5.3 Περίπτωση της Τήλου - Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Έργου “TILOS” Horizon 2020
5.4 Παρουσίαση του Ερευνητικού Έργου “PHAROS”
5.5 Παρουσίαση/Εφαρμογή της Μονάδας Αφαλάτωσης του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ

6. Εφαρμογές Υβριδικών Ενεργειακών Συστημάτων (Μ. Τρίτη 11 Απριλίου 2017)
6.1 Υβριδικά Συστήματα Φόρτισης ΗΟ/Παρουσίαση Σταθμού Φόρτισης
6.2 Υβριδικά Ηλεκτρικά Οχήματα (ΗΟ) - Αποθήκευση Ενέργειας σε ΗΟ (“Vehicle to Grid”)
6.3 Διαχείριση Ζήτησης-Έξυπνα Δίκτυα
6.4 Κοινωνική αποδοχή Ενεργειακών Έργων (Υβριδικών Σταθμών)

Adaptavist Theme Builder Powered by Atlassian Confluence